เด็ก 2-3 ปี

พ่อแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกได้

Posted on:

พ่อแม่ช่วยลูกเรียนและส่งเสริมพัฒนาการได้ด้วยตัวเองนะครับ วันนี้ลองมาดูกิจกรรมหลักๆ 6 กิจกรรมที่เด็กๆ ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย สำคัญมากนะครับ เพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นระยะที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญา ที่ควรจะได้รับการกระตุ้นเพื่อพัฒนาอย่างเต็มตามศักภาพของเด็กแต่ละคนในแต่ละวันตามนี้ครับ […]