เด็ก 2-3 ปี

พ่อแม่ช่วยลูกเรียนรู้พัฒนาการได้ดีมาก

Posted on:

อีกทั้งพ่อแม่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน และยังต้องมีทักษะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กได้ พ่อแม่มีความสำคัญมากที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของลูกได้ดี ดังนี้ 1. การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับการพัฒนาและความสามารถของเด็ก การตั้งเป้าหมายไว้สูงและสมบรูณ์แบบจนเกินไป พอลูกไม่สามารถทำได้พ่อแม่จะรู้สึกเหนื่อยและเสียใจ ลูกก็รู้สึกหดหู่ท้อแท้หมดกำลังใจ การให้เด็กประสบความสำเร็จเล็กๆ จากการทำอะไรได้ด้วยตัวเอง จะทำให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจครับ 2. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูก […]