BLOG , เรื่องเล่าของผม

หมดกังวลเตรียมตัวส่งลูกเข้าเรียนอนุบาล

Posted on:

วันนี้ครอบครัวผมได้ส่งผมไปเป็นตัวแทนประชุม ‘ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่’ เพื่อได้ทราบนโยบายของโรงเรียนของน้องพอร์ช และแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจในเรื่องลักษณะแรกเข้าของนักเรียนใหม่ และบทบาทของพ่อแม่ในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนของลูก เมื่อผมมาถึงโรงเรียนลูกเริ่มต้นจากการลงทะเบียนผู้ปกครอง พร้อมรับเอกสารประกอบการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ จากนั้นคุณครูก็ได้บอกเล่าในเรื่องจะมีการทำกิจกรรมในระหว่างเรียน ไหนคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเต้นได้บ้างยกมือขึ้น “เอาละซิ… จะทำอย่างไรหละทีนี้ งานเข้าแล้ว อายเขาสิ”  ครูได้บอกว่าไม่เป็นไรค่ะครูล้อเล่น […]